fbpx

תנאי שימוש

1. קבלת תנאים

תנאי שימוש אלה ("התנאים") מהווים הסכם מחייב משפטית בין חברת אסרר בע"מ ("Effectivate", "אנחנו" או "אנו") לבינך ("אתה", "משתמש", "לקוח"). על ידי כניסה לאתר האינטרנט של Effectivate ("האתר") וקבלת השירות של Effectivate כפי שיוגדר להלן, אתה מאשר שקראת והבנת תנאים אלה ושאתה מקבל ומסכים להיות כפוף להם.

Effectivate מספקת תוכנה המשמשת לאימון קוגניטיבי ממוחשב ייעודי ואישי, שנועד לאימון של יכולות קוגניטיביות של לקוחותיה ("השירות").

על ידי כניסה למשתמש ואימון בתוכנה הינך למעשה מאשר את תנאי השימוש שלהלן ("התנאים"), ומסכים להיות כפוף להם. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים שלהלן, לא נסכים להעניק לך גישה לאתר ולשירות שלנו, ויהיה עליך לצאת מהאתר. האופן בו אנחנו אוספים ומעבדים נתונים אישיים מפורטים במדיניות הפרטיות ב:
מדיניות פרטיות

יתכן ותנאי שימוש אלו ישתנו מעת לעת; המשך כניסה למערכת ושימוש בתוכנה מהווה אישור לקבלת תנאי השימוש המעודכנים והסכמה לשינויים. יתכן ותצא הודעה למשתמשים כשנחשוב שהעדכונים לתנאי השימוש מהווים שינוי מהותי. תנאי השימוש העדכניים ביותר יהיו זמינים תמיד באתר החברה ובתוכנה ויכנסו לתוקף באופן מיידי אלא אם יפורסם אחרת. במקרה שאינך מסכים אם אחד או יותר מתנאי השימוש, בבקשה אל תסמן את המשפט "אני מסכים לתנאי השימוש", אל תיכנס למערכת ואל תשתמש בשירותים הניתנים במסגרתה. ניתן לפנות לביטול החשבון שנוצר כפי שמפורט מטה.

במידה ותפר תנאי שימוש אלו, Effectivate שומרת לעצמה את הזכות להנפיק לך אזהרה בנוגע להפרה או להפסיק או להשעות מיד את כל או חלק מהחשבון שיצרנו לך לצורך שימוש באתר או בשירות. אתה מסכים ש- Effectivate אינה נדרשת למסור לך הודעה לפני סיום או השעיית החשבון שלך, אולם היא רשאית למסור לך הודעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. גישה לאתר

הגישה לאתר האימון של אפקטיבייט דורש שימוש בדפדפן וגישה לאינטרנט. Effectivate אינה מספקת ציוד לטובת גישה ו/או שימוש באתר. לכן, באחריותך לוודא שהמחשב בו אתה משתמש, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר, עומד בכל המפרטים הטכניים הדרושים לגישה ושימוש באתר. אך עם זאת השימוש בתוכנה של Effectivate על גבי מכשיר סלולר אינו מומלץ -אנו ממליצים עבודה בתוכנה עם מחשב או טאבלט.
הינך אחראי לכל התשלומים, הוצאות, אגרות וכדומה, הנגבים על ידי צדדים שלישיים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספקי שירותי אינטרנט או חיובים בגין זמן אוויר). אין ביכולתה של Effectivate לערוב לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או שגיאות. קיימים מספר גורמים שעלולים להשפיע על איכות התקשורת והשימוש שלך באתר ולהוביל לאי יכולת מצדך ליצור תקשורת, לרבות, ללא הגבלה, הרשת המקומית שלך, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט שלך, האינטרנט הציבורי וספק הכוח שלך. Effectivate אינה נוטלת כל אחריות בגין כל הפרעה, שיבוש או עיכוב הנגרמים בשל כל בעיה או אי התאמה באיזה מהגורמים הללו או בגורמים אחרים שעליהם אין ל- Effectivate שליטה עליהם, לרבות, וללא הגבלה, בעיות או עיכובים הנובעים מסכסוכי עבודה, שביתות, הפסקת פעילות, מחסור או אי יכולת להשיג חשמל, חומרי גלם או ציוד, מלחמה, טרור, מהומות או כוח עליון.

3. זכות להשתמש באתר

בכפוף להסכמתך לתנאים אלה ולכך שתפעל לפיהם, Effectivate מעניקה לך זכות אישית, מוגבלת, לא בלעדית ושאינה ניתנת להעברה לגישה ושימוש באתר. אתה מאשר בזאת כי זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירותים מוגבלת על ידי תנאים אלה וכי אם תפר או אם בכל שלב שהוא, תסרב להסכים לאיזה מתנאים אלו, זכותך לגישה ושימוש באתר ולשירות תסתיים באופן מיידי. במידה ויקבע שהאתר או השירות או כל חלק מהם הינם בלתי חוקיים על פי חוקי המדינה שבה אתה נמצא, לא תוענק לך כל זכות להשתמש או לקחת חלק בהם.

4. פתיחת חשבון

פתיחת חשבון באימון של Effectivate יעשה באופן עצמאי- מכוון, או באמצעות הישרות עם נציגי החברה. במהלך פתיחת החשבון נידרש לפרטים כגון: שמך, מספר טלפון, תאריך לידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. לאחר מתן פרטים אלו וקבלת התשלום כמפורט בסעיף 6 להלן, אנו ניצור עבורך חשבון משתמש ("חשבון"). במסגרת יצירת החשבון, שם המשתמש יהיה כתובת האימייל אותה נתת ותתבקש לבחור סיסמה, אלו יאפשרו גישה לחשבונך ("פרטי ההתחברות"). בעת הרישום ולטובת הפעלת חשבונך אתה מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 שנים לפחות.
אפקטיבייט שומרת לעצמה את הזכות למנוע פתיחת משתמש, להגביל את משך השימוש, או להגביל את כמות המשתמשים המשוייכים לארגון כלשהו, על דעת עצמה.

הכללים הבאים מסדירים את אופן אבטחת החשבון ופרטי ההתחברות שלך:

א. אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. בהמשך לכך,כמו , אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך;

ב. במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, כל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד ל-Effectivate בכתובת support@effectivate.org ולשנות הסיסמה שלך;

ג. הינך אחראי באופן בלעדי לשמירה על פרטי ההתחברות שלך בסודיות וכן לכל שימוש בפרטי ההתחברות שלך;

ד. הינך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. לכן, הינך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה תנאים אלה או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר;

ה. הינך מתחייב לפקח על חשבונך ולהגביל את השימוש בו על ידי כל אדם המוגבל מלקבל תנאים אלה ו/או להשתמש באתר ו/או בשירותים, על פי ההוראות המפורטות להלן או על פי כל חוק שחל. הינך מקבל אחריות מלאה בגין כל שימוש בלתי מאושר באתר על ידי כל אחד מהאמורים לעיל;

ו. אפקטיבייט לא תישא באחריות לשום נזקים, שינויים או אובדן מידע שנעשה בעקבות שימוש בלתי מאושר של פרטי החשבון וההיקשרות.

ו. Effectivate שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לתבוע בחזרה כל שם משתמש בכל זמן ומכל סיבה, לרבות, ללא הגבלה, תביעות על ידי צד שלישי ששם משתמש מפר את זכויות הצד השלישי כאמור.

כל המידע האישי שתספק ל-Effectivate בעת שתיצור או תעדכן את חשבונך או תשתמש באתר או בשירות, לרבות פרטי ההתחברות, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו הזמינה ב:
מדיניות פרטיות

אתה מסכים לספק לנו מידע נכון ומלא וכן לעדכן את המידע הזה מיד עם שינויו. אתה מתחייב ומאשר כי יש לך זכות וסמכות מלאות לספק ל-Effectivate את המידע האמור לעיל, לרבות, ללא הגבלה, הסכמה של כל צד שלישי (ככל הדרוש על פי כל חוק החל).

5. מתן השירות

לאחר יצירת החשבון Effectivate תעניק לך זכות להשתמש בשירות. כל לקוח יקבל רשות לשימוש מקוון, מוגבל בזמן, לתוכנית מוגדרת מתוך סוגי התוכניות הזמינות באתר, שתיבחר בהתאם לנתוניו הספציפיים של הלקוח. כל התשלומים בגין כל השימוש בשירות נעשים מראש טלפונית באמצעות סוכן Effectivate או על ידי תשלום מקוון באתר אפקטיבייט, על פי סוג התוכנית שנבחרה על ידי הלקוח. במידה ויאושר תשלום באמצעות המחאה, תקופת השימוש והשירותים שיינתנו במהלכה, אשר בגינם ניתנה המחאה כאמור, תחול אך ורק לאחר אישור הבנק, כי אותה המחאה כובדה על-ידו.

6. הסדרי תשלום למתן השירות

א. כל לקוח יחויב בתשלום בהתאם להסדר התשלומים עליו יוסכם עימו עבור התכנית בה בחר.
ב. תקופת השימוש בשירות תחל ביום ההצטרפות או ביום קבלת אישור על ביצוע התשלום, לפי המאוחר מביניהם, ותהיה בתוקף למשך תקופת התוכנית בה בחר הלקוח. הארכת תקופת התוכנית תתבצע בהתאם לתנאי התכנית כפי שהוסכם בין הצדדים, או בהתאם לתנאי התכנית כפי שהם מוצגים באתרנו, כאשר תכניות מנוי חודשיות יתחדשו אוטומטית בכל חודש, אלא אם הלקוח יפנה לשירות הלקוחות ויודיע על רצונו לסיים את התכנית בהתייחס לחודשים עתידיים (אופן בקשת ביטול מפורט בסעיף 7).
ג. מערכת הגבייה תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, ל-Effectivate עומדת הזכות להקפיא את השימוש בתוכנית או לבטלו לאלתר, ובכך לבטל הסכם זה ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר. הינך מסכים בזה לשלם כל חיוב בחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.

ד. ל-Effectivate עומדת הזכות לשנות/לעדכן/לבטל את תנאי התוכניות וחבילות השימוש, לשנות את גובה דמי השימוש בשירות, לשנות את סוג חשבון המשתמש ו/או בסיסו, ו/או את מספר התשלומים, וזאת בכפוף לפרסום כל שינוי שכזה מראש באתר. יובהר, כי לא ישונו תנאי ההתקשרות של משתמשים רשומים, אשר כבר שילמו את דמי השימוש בגין אותה התקשרות.

ה. חבילת מינוי פרימיום – סעיף זה חל על כל סעיפיו אך ורק לרוכשים חבילה זו.
רכישת תכנית זו תכלול את כל תכולת התוכנית השנתית ובנוסף תזכה את הרוכש ב:
מכשיר טאבלט Samsung מדגם A8 X200- הדגם עשוי להשתנות מפעם לפעם, בהתאם למצאי בשוק ולדגמים חדשים שיצאו.

ה.1. מכשיר הטאבלט ירכש ע"י נציג אפקטיבייט בעבור הלקוח ללא כל רווח לחברה.

ה 1.1. לצורך ביצוע הרכישה יבוצעו 2 פעולות סליקה: הסליקה הראשונה בעבור התוכנה, תשלום אותו ניתן לפרוס עד ל 12 תשלומים ללא ריבית, הסכום ישולם במישרין לאפקטיבייט. הסליקה השנייה בעבור רכישת מכשיר הטאבלט כפי שמחירו מופיע באתר חברת "פון האוס". גם את חיוב זה ניתן לפרוס את עד ל 12 תשלומים ללא ריבית (או כמות התשלומים המירבית המתאפשרת על ידי חברת "פון האוס" בעת הרכישה). הרכישה תבוצע באמצעות האתר המקוון של חברת "פון האוס" והתשלום יבוצע במישרין לחברת "פון האוס" באמצעות מערכת הסליקה המקוונת של חברת "פון האוס".

ה.1.2 ספק הטאבלט, נותן האחריות והשירות הבלעדי למוצר הינו חברת "פון האוס"., היבואן הרשמי של המותג Samsung בישראל. האחריות על המוצר הינה לשנה ומוענקת מטעם "פון האוס" ע"י "סאני תקשורת", היבואן הרשמי של המותג Samsung בישראל.

ה.1.3 לתנאי ביטול עסקת רכישת הטאבלט ולדרכי הביטול של חברת "פון האוס": https://phonehouse.co.il/pages/741/. תנאים אלו כוללים בין היתר: ביטול רכישת מכשיר הטאבלט תתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית וזאת בצירוף חשבונית הקנייה; ביטול זה יעשה על ידי הלקוח למול חברת "פון האוס" בכפוף לתנאי חברת "פון האוס" המובאים לעיל.

ביטול רכישת המינוי לאפקטיבייט יעשה על ידי הלקוח למול חברת אפקטיבייט, בכפוף לתנאי ביטול העסקה המופיעים להלן. חברת אפקטיבייט אינה אחראית בשום דרך או אופן לביטול עסקה לרכישת הטאבלט או החזרתו.

יובהר ויודגש, חברת אפקטיבייט אינה אחראית בשום אופן בכל הקשור למכשיר הטאבלט. רכישת מכשיר הטאבלט ע"י נציג החברה בעבור הלקוח נעשית ללא כל רווח לחברה, מתוך רצון טוב לסייע ולהקל על לקוחות חברת אפקטיבייט.

ה.2 הדרכה אישית עד בית הלקוח – הדרכה זו הינה הדרכה על תפעול התוכנה של אפקטיבייט ויעשה על ידי צד שלישי, אפקטיבייט תספק ללקוח את תנאי יצירת הקשר מול גורם זה.

ה.3 מפגש לימוד אקסקלוסיבי בהדרכת שיאן גינס בזיכרון – מפגש קבוצתי (עד שישה משתתפים) שימשך כשעתיים ויתקיים במשרדי החברה בתל- אביב.

ה.4 קורס בונוס לנכדים ללימודים ובחינות – הקורס הינו אינטרנטי. קישור ופרטי משתמש ישלחו בעת הרכישה.

7. תקנון מטבעות אפקטיבייט – הנחה בחידוש המינוי לאפקטיבייט / מימוש באתר / מועדון לקוחות

עורכת המבצע, אסרר בע"מ, מספר רישום 514739861, בעליה של אפקטיבייט – תוכנת אימון מוחי (להלן: "החברה").
א. צבירת מטבעות: מטבעות וירטואלים של אפקטיבייט נצברים בחשבון המינוי האישי של לקוח אפקטיבייט, על בסיס פעילות הלקוח במסגרת השירות (להלן: "המטבעות"). ההטבות יכללו הנחות בחנויות המפורסמות באתר או אצל בעלי מקצוע ומטפלים המפורסמים באתר.
ב. שימוש במטבעות: ניתן להשתמש במטבעות אלו לקבלת הנחה בחידוש מינוי, לפתיחת קורסים וספרי שמע הניתנים במסגרת השירות (בלשונית ספרי שמע וקורסים בהתאמה). בנוסף, אפקטיבייט נותנת לכל לקוחותיה הפעילים אפשרות לקבל הנחות והטבות תמורת מטבעות (להלן: "מועדון לקוחות"). הטבות אלו יוצגו מפעם לפעם באתר בלשונית "מועדון לקוחות".
ג. צבירת מטבעות על ידי ביצוע אימונים: עם השלמת אימון יומי על ידי המנוי יזוכה המינוי של אותו מנוי ב – 5 מטבעות, כאשר השלמת 3 אימונים בשבוע קלנדרי מזכה את המנוי ב – 25 מטבעות נוספים, עד למקסימום צבירה של 60 מטבעות בשבוע.
ד. צבירת מטבעות על ידי הפניית לקוח חדש: לקוח של אפקטיבייט בעל מינוי בתוקף למוצר, יזוכה ב – 100 מטבעות נוספים עבור כל לקוח חדש אשר יפנה לחברה ואשר ירכוש מינוי. הזיכוי יבוצע לאחר רכישת המינוי על ידי הלקוח החדש שהופנה לחברה. יובהר, הזכאות היא בגין הפניית לקוח חדש בלבד, שלא היה מעולם בעליו של מינוי או עשה שימוש במינוי של אדם אחר; כמו כן מובהר כי רכישת "מינוי זוגי" לאפקטיבייט אינה נחשבת הפניית לקוח חדש. על מנת לקבל את הזיכוי על המשתמש ליצור קשר עם החברה בכתובת הדואל להלן, ולציין את השם וכתובת הדוא"ל של האדם שהוא מפנה לרכישת מינוי חדש. את הפרטים יש לשלוח ל: support@effectivate.org.
ה. המטבעות והנחה בחידוש מינוי עבור מוצר אפקטיבייט ("המבצע"): לקוח אשר יבקש לחדש את מינויו למוצר אקפטיבייט (להלן: "המוצר"), יהיה זכאי להנחה, בהתאם לכמות המטבעות הצבורים בחשבון המינוי האישי שלו. ההנחה תחושב ממחיר המוצר כפי שמופיע בעמוד החידוש, קבלת ההנחה תתבצע באופן אוטומטי בחידוש העצמי דרך האתר. באם הלקוח מעוניין להשתמש רק בחלק מהמטבעות או לא להשתמש בהם כלל, ניתן לבצע חידוש מינוי דרך שירות הלקוחות, בפניה בדוא"ל או טלפונית. שימוש במטבעות הצבורים לצורך מימוש ההנחה בחידוש המינוי יוביל להורדת כמות המטבעות בה השתמשת לצורך קבלת ההנחה מיתרת המטבעות שהייתה לך במינוי, קודם לשימוש זה (להלן: "ההנחה").
ו. שיעור ההנחה ברכישת מינוי למוצר: כל 25 מטבעות מזכים את המנוי בהנחה בשיעור של 1% ממחירו המלא של המינוי, כפי שמופיע באתר החברה בעת הבקשה לחידוש המינוי. שיעור ההנחה יחושב על פי קבוצות של 25 מטבעות בלבד; יתרת מטבעות הפחותה מ – 25 מטבעות לא תזכה צבירת הנחה נוספת חלקית או מלאה. במקרה בו אחרי רכישת מנוי וניצול המטבעות להנחה נותרות מטבעות, אלו יצברו להמשך שימוש עתידי כל עוד המינוי פעיל.
ז. שימוש מטבעות למימוש ספרי שמע וקורסים: ניתן להשתמש במטבעות גם לקבלת גישה לספרי שמע או קורסים הניתנים בשירות. הגישה לתכנים אלו תישאר פתוחה כל עוד המינוי פעיל. כאשר מסתיים המינוי או במקרה של ביטול, תבוטל הגישה תכנים המסופקים במסגרת השירות, גם אם מומשו ע"י מטבעות.
ח. שימוש במטבעות לקבלת הטבות במועדון הלקוחות: ניתן להשתמש במטבעות למימוש וקבלת קופונים במסגרת לשונית מועדון הלקוחות. הגישה לקופונים תישאר פתוחה כל עוד המינוי פעיל. כאשר מסתיים המינוי או במקרה של ביטול, תבוטל הגישה לקופונים המסופקים במסגרת השירות, גם אם מומשו ע"י מטבעות.
ט. אין החזרה/ביטול: אין אפשרות החזרה או ביטול של ספרי שמע / קורסים / תכנים או קופונים.
י. מטבעות שמומשו: אין אפשרות לקבל חזרה מטבעות אשר מומשו.
יא. אין אחריות למוצרי צד שלישי: לאפקטיבייט לא תהיה אחריות כלשהי על מוצרים של צד שלישי שנרכשו באמצעות קופון שסופק במסגרת מועדון הלקוחות. יש להפנות כל טענה על שירות או מוצר שנרכשו מצד שלישי אל אותו הצד השלישי ישירות.
יב. תקופת המבצע: מיום 01.07.2019 בשעה 08:00 ועד יום 01.01.2025 בשעה 20:00 ("להלן: "תקופת המבצע").
יג. אפקטיבייט תהא רשאית לעדכן, להפחית, לשנות או למחוק את יתרת המטבעות העומדת לזכות כל לקוח באופן חד צדדי בכל עת, מכל סיבה שהיא אשר בגינה היא סבורה כי היתרה אינה נכונה, לרבות אך לא רק בגין ביטולי עסקאות, אי תשלום, זכאות בניגוד להוראות תקנון זה וכיו"ב.
יד. יודגש, לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לסיים את תקופת המבצע, את שיעור ההנחה, ואת המבצע עצמו, כולו או חלקו, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בנימוק או הודעה מוקדמת.
טו. יודגש, כי השימוש במטבעות לקבלת הנחות הוא על בסיס המחיר המלא של המינוי, המוצר ו/או הטיפול וכפל מבצעים אינו אפשרי.
טז. על תקנון זה ופרשנותו יחולו דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ולהם בלבד, מסורה הסמכות המקומית בכל סכסוך או סוגיה בקשר עם תקנון זה.
במקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות, ההתכתבות והשיחה מטעם החברה לבין הוראות תקנון זה, הוראות תקנון זה תגברנה.

8. מדיניות ביטולים

לצורך ביטול עסקה של רכישת מנוי אפקטיבייט יש לפנות אל Effectivate באמצעות דואר אלקטרוני:

support@effectivate.org או בטלפון 077-3536370.

ביטול עסקה והחזרת כספים ללקוחות Effectivate תתאפשר רק באחד מהמקרים הבאים:

א. חוסר שימוש בתוכנה:
במקרה של אי שימוש בתכנית שהוקצתה ללקוח והגשת בקשת ביטול תוך ארבעה עשר ימים קלנדריים מיום ביצוע העסקה; במצב כזה יוחזר התשלום ששולם, בקיזוז דמי סליקה בשיעור של 5% מדמי השירות או 100 ₪ – הנמוך מביניהם. כניסה למערכת בפעם הראשונה באמצעות שם המשתמש וסיסמה תחשב כשימוש בטובין.

ב. שימוש בתוכנה:
במידה והלקוח/ה החל/ה את השימוש בתוכנית, עליו/ה לפנות לשירות הלקוחות של Effectivate ולהודיע על רצונו לסיים את התכנית. החברה תשלים את הטיפול בבקשת הביטול תוך 14 ימי עסקים מרגע קבלתה. הביטול יכנס לתוקפו בסיום *מחזור החיוב בו נעשתה הפניה לביטול.
הלקוח יחויב בתשלום עבור תקופת המנוי הכוללת את הזמן שחלף מרגע הקמת המנוי ועד לתום מחזור החיוב, בתוספת דמי הקמה בסך 15% מסכום העסקה המקורית.
המערכת תישאר זמינה לשימוש עד תום מחזור החיוב האחרון ממועד הבקשה לביטול.
במידה ויתברר כי בוצע חיוב יתר, יבוצע החזר החלק היחסי.

ג. מנוי חודשי מתחדש:

במידה ולקוח בוחר לבטל את השימוש בתוכנית, עליו לפנות לשירות הלקוחות של Effectivate ולהודיע על רצונו לסיים את התכנית. החברה תשלים את הטיפול בבקשת הביטול תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה. הביטול יכלול הפסקת החיוב החודשי החל מהמועד הבא אחרי תאריך הפניה. המינוי ישאר פעיל עד לתום החודש (יום לפני תאריך החיוב החודשי).

* הכחשת עסקה- במידה שהלקוח ביצע הכחשת עסקה יחוייב הלקוח בדמי טיפול בסך 149 ש"ח.

*מחזור חיוב – מחזור חיוב הינו תקופה של חודש ימים שתחילתם ביום רכישת המנוי.

9. מידע מסחרי באתר ובשירות

יתכן שהאתר והשירות יכללו מידע מסחרי, מודעות ופרסומות ("מידע של צדדים שלישיים"). מידע של צדדים שלישיים עשוי לקפוץ או להיות מוצגות מעת לעת. המקור למידע כאמור יהיה צדדים שלישיים, וככזה, אין אנו ערבים לאמינות או לדיוק שלו. Effectivate אינה מעניקה חסות לתכנים של מידע של צדדים שלישיים.

מובהר בזאת שפרסום של תוכן מסחרי על ידי Effectivate אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות המפורסם. ככל שהפלטפורמה תכלול קישורים לשירותים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידי Effectivate, Effectivate לא תהיה אחראית לכל חבות הנובעת מהסתמכותך בקשר לתוכן של השירותים כאמור או כל מידע שסופק על-ידם, לרבות, אולם ללא הגבלה, בנוגע לשלמותו, דייקנותו, נכונותו או העדכניות שלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Effectivate לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שינבע מהשימוש או ההסתמכות שלך על התכנים או השירותים אליהם נכנסת באמצעות מידע של צדדים שלישיים או קישורים אחרים בשירות או באתר.

10. הפסקת חשבון על ידי Effectivate

Effectivate רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לשירות, להשעות או להפסיק את חשבונך ללא הודעה, מכל סיבה או חשד כי תנאים אלה הופרו, או כי נעשה שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם בחשבונך, או שימוש בלתי חוקי או בלתי הולם באתר או בשירות, במוצרים או בקניין רוחני של Effectivate, כפי שייקבע על ידי Effectivate לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה עלול לאבד את שם המשתמש שלך כתוצאה מסיום או השעיית החשבון, ללא כל אחריות מצידה של Effectivate לכל נזק שייגרם מהאמור לעיל. במידה והינך בעל יותר מחשבון אחד, Effectivate רשאית להשעות או לסיים את כלל חשבונותיך.

הינך מאשר ש- Effectivate אינה נדרשת לספק לך הודעה לפני השעיה או סיום של חשבונך. במקרה ש-Effectivate תסיים את חשבונך, לא תוכל להשתתף או להשתמש בשירותים שוב ללא הסכמה מפורשת של Effectivate. Effectivate שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור חשבונות ולספק גישה לאתר או לשירות לכל אדם שהוא וכן . כמו כן, כפי שצוין, נאסר עלייך לאפשר לאדם שחשבונותיו הופסקו על ידינו להשתמש בחשבון שלך. במידה והינך סבור כי ננקטה פעולה כלשהי נגד חשבונך, אנא צור עימנו קשר ב: .support@effectivate.org

11. הקפאות

בתכניות שמשכם מעל לחודש, יש אפשרות להקפיא את זמן השימוש בשירות וזאת, כל עוד השירות שניתן לך נותר בתוקף. בזמן ההקפאה לא תהייה אפשרות כניסה לתוכנה ותאריך סיום תכנית האימון ידחה במספר ימים זהה לאלו בהם המערכת היתה ב'הקפאה'.
● בתכנית חצי שנתית ניתן לבצע עד שלוש הקפאות, כל אחת לפרק זמן של עד שבועיים (עד לסך של 6 שבועות).
● בתכנית שנתית ניתן לבצע עד חמש הקפאות, כל אחת לפרק זמן של עד שבועיים (עד לסך של 10 שבועות).

ההקפאה מותנית בהודעתך מראש באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית באמצעות סוכן Effectivate, לגבי מועד התחלת ההקפאה הרצויה ומועד סיומה, כאשר תקופה זו תהא מוגבלת לשבועיים בלבד. לא תינתן אפשרות של הקפאה רטרואקטיבית. ההקפאה מתייחסת לזמן תוקף השירות שיועד לך ואינה משפיעה על תשלומים שטרם שולמו ו/או תנאים אחרים, כלומר, במהלך תקופת ההקפאה, ימשיכו החיובים בחשבונך, ופרק זמן זה (של ההקפאה) יתווסף בסיום המינוי ולמעשה ידחה את תאריך הסיום הקיים. במידה והמשתמש בוחר לבטל את המינוי, ההחזר הכספי לא יכלול החזר על תקופת ההקפאה החינמית (שנתווספה בסיום).

12. כללי התנהגות ושימוש באתר ובשירות

הינך מתחייב ומאשר כי לך הזכות והסמכות המלאה להשתמש באתר ובשירות ולהיות מחויב על פי תנאים אלו. הינך מסכים למלא אחר תנאים אלו במלואם וכן לציית לכל החוקים, התקנות, החיקוקים והפקודות המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים לשימושך באתר ובשירות כאמור. מבלי להגביל את האמור לעיל ומתוך הכרה באופי הגלובלי של האינטרנט, אתה מסכים למלא אחר כל הכללים המקומיים והבינלאומיים בנוגע להתנהגות באינטרנט. כמו כן, הינך מסכים למלא אחר כל החוקים החלים המשפיעים על העברת תכנים או על פרטיותם של אנשים.

הינך מתחייב שלא תונה או תנסה להונות את Effectivate או משתמשים אחרים וכי לא תפעל בחוסר תום לב בשימושך באתר ובשירות. במידה ו- Effectivateתקבע שפעלת בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת תנאים אלה, או כי פעולותיך אינן נהוגות לפי סטנדרטים סבירים, Effectivate רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את חשבונך ולאסור עליך להשתמש באתר ובשירות.

בנוסף על האמור, וכדוגמה ולא כהגבלה, הינך מסכים שלא:

א. ליצור חשבון או להיכנס לאתר או לשירות אם תהיה חסום מלקבל את השירות על פי הוראות תנאים אלה או כל חוק רלוונטי;

ב. להעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ באופן אחר כל חומר שהוא וולגרי, מגונה, גס, פורנוגרפי, בעל אופי מיני או שהוא, לדעת אדם סביר, פוגעני או מעורר התנגדות באופן אחר;

ג. להוציא דיבה, ללעוג, להכפיש, ללגלג, לעקוב, להפחיד, לאיים, להטריד או לפגוע באיש באיבה, על בסיס גזעי, אתני או בכל אופן אחר;

ד. להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להעביר, להמחות, להעניק ברישיון משנה, לפרק, לפתח לאחור או להנדס לאחור (אלא אם מאושר באופן מפורש על ידי Effectivate או על פי חוק סטטוטורי רלוונטי), להתאים או לשנות כל חלק מהאתר או מהשירות;

ה. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים (worms), פצצות זמן (time bombs), רובוטי ביטול (cancelbots), קבצים או נתונים פגומים או כל תוכנה או תוכנית דומה אחרת שעלולה לפגוע בתפעול האתר או המחשבים או המכשירים הניידים של משתמשים אחרים באתר או בשירות;

ו. להפר זכויות חוזיות, אישיות, של קניין רוחני או אחרות של כל צד, לרבות על ידי שימוש, העלאה, העברה, הפצה או פרסום באופן אחר של כל מידע או חומר שהפך זמין באמצעות האתר או השירות בכל דרך המפרה זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של כל צד (לרבות זכויות של פרטיות או פרסום);

ז. ליצור זהות שקרית, מספר זהויות, חשבונות משתמש רבים, ליצור חשבון מטעם מישהו מלבד עצמך, להשתמש בבוטים או בתוכניות תכנות אוטומטי אחרות על מנת להונות או שמפרים באופן אחר תנאים אלה ו/או תנאי שירות של צדדים שלישיים;

ח. לנסות להשיג סיסמאות או מידע אישי אחר מחברים אחרים, לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (בין אם בצורת טקסט, תמונה או וידאו), מסמכי זיהוי או מידע פיננסי;

ט. להכין ו/או להציג מצגים בנוגע ו/או בקשר עם Effectivate אותם Effectivate לא אישרה מראש ובכתב. עליך לקבל אישור בכתב ומראש מ- Effectivateלגבי תוכן של כל מודעת שיווק וביחס לכל שימוש בשם המסחרי ו/או בסימני המסחר ו/או במדגמים של Effectivate בקשר לאתר ולשירות;

י. לשכור, להחכיר, למכור, לסחור, לתת במתנה, להעניק בירושה או להעביר באופן אחר את חשבונך לכל אחד ללא הסכמה בכתב ומראש של Effectivate;

יא. להיכנס או להשתמש בחשבון שהושכר, הוחכר, נמכר, נסחר, ניתן במתנה, הוענק בירושה או הועבר באופן אחר מיוצר החשבון ללא הסכמה בכתב ומראש של Effectivate;

יב. לעסוק בכל פעולת הונאה ביחס לשיטות תשלום;

יג. להפר כל חוק או תקנה רלוונטיים או לעודד או לקדם כל פעילות בלתי חוקית לרבות וללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הכפשה, חדירה לפרטיות, גניבת זהות, פריצה למחשבים, פריצה או הפצת תוכנות מזויפות, או תרמיות או פריצה לשירות ולאתר; ו/או

יד. לנסות להתערב, לפרוץ או לפענח שדרים מהשרתים ואליהם עבור האתר או השירות.

13. בעלות בקניין רוחני

Effectivate ו/או החברות הקשורות לה שומרות לעצמן את כל הזכויות באתר ובשירות (לרבות, אולם ללא הגבלה, באפליקציות, תוכנות, מדגמים, שיטות, גרפיקה, טקסטים, מידע, תמונות, וידאו, קול, מוזיקה וקבצים אחרים ובבחירה ובארגון שלהם) (ביחד, "חומרי האתר"). כל חומרי האתר מוגנים על פי החוקים הרלוונטיים של זכויות יוצרים, חוזי המוצר, פטנטים וסמני מסחר, אמנות בינלאומיות וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני ועל זכויות קנייניות קשורות. נאסר עליך בעצמך וכן נאסר עליך לגרום לכל צד אחר להתאים, להנדס לאחור, לפרק, לפתח לאחור, להעתיק, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, להשכיר, להעניק רישיון משנה, לחלק, לשכפל, למסגר, לפרסם מחדש, לאסוף, להוריד, להציג, להעביר, להעלות, להחכיר או למכור בכל צורה או בכל אמצעי, באופן מלא או חלקי, להשתמש לכל מטרה לבד מלצורך שימוש בשירות או באתר על פי תנאים אלה או להשתמש באופן אחר באיזה מחומרי האתר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Effectivate. כל יתר השימושים בחומרי זכויות יוצרים או סימני מסחר, לרבות כל שימוש נגזר, דורשים הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של Effectivate. כל שכפול או הפצה מחדש של חומרים שלא בהתאם לתנאים אלה אסורים בהחלט ויובילו לסיום חשבונך ויהיו כפופים לעונשים אזרחיים ופליליים.

אינך נדרש לספק ל- Effectivateכל משוב או הצעה בנוגע לאתר או לשירות, או לאיזה מחומרי האתר. עם זאת, אם תספק ל- Effectivateהערות או הצעות לשינוי, תיקון, שיפור או השבחת השירות או איזה מחומרי האתר, כי אז, בכפוף לתנאים ולהתניות של תנאים אלה, אתה מעניק בזאת להרשות רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, בלתי חוזר וללא תמלוגים, לרבות זכות להעניק רישיון משנה, להשתמש ולמסור את ההערות וההצעות כאמור בכל אופן אותו Effectivate תבחר ולהציג, לבצע, להעתיק, לבצע העתקה, ליצור, לבצע יצירה, להשתמש, למכור, להציע למכירה ולמסור באופן אחר את המוצרים והתכנים של Effectivateושל בעלי רישיונות המשנה שלה, המגלמים את ההערות או ההצעות כאמור בכל דרך ובאמצעות כל מדיום ש- Effectivateתבחר, אולם ללא התייחסות למקור של ההערות או ההצעות כאמור.

כל משוב, הצעות, דעות ועצות כאמור וכל המידע האחר המבוטא על ידי צדדים שלישיים כלשהם בשירות או באתר מייצגים את דעותיהם שלהם ולא את אלה של Effectivate. אין להסתמך על המשוב, ההצעות, הדעות, העצות או המידע האחר כאמור. Effectivateואף אחד מהחברות הקשורות לה או הסוכנים, הדירקטורים, העובדים, ספקי המידע, מעניקי הרישיון, בעלי הרישיון, נושאי המשרה ו/או הסניפים המתאימים שלהם לא יהיו אחראים ולא יהיו בעלי כל חבות בגין כל החלטה שתעשה על בסיס המידע כאמור.

14. הגבלת אחריות

הינך מסכים שהשימוש שלך בשירותים יהיה על אחריותך ועל סיכונך בלבד. השירותים מסופקים על בסיס "כפי שהם" (AS IS) ו- "כפי שהם זמינים" (AS AVAILABLE). אתה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה ומחדל שיתבצעו או ייעשו תוך הסתמכות על השירותים. ככל המותר על פי החוק, Effectivate, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא נושאים בשום אחריות, מפורשת או מכללא, בקשר לאתר, לשירותים והשימוש שלך בהם.

יודגש כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר וכיוצא בזה, וכן, טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים לא מורשים. Effectivate לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור. לאור זאת, Effectivate לא נוטלת כל חבות או אחריות בגין כל:

א. טעות, שגיאה, אי דיוק או חוסר התאמה של כל תוכן;

ב. נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות מבלי לגרוע, נזק אישי, נזק לרכוש ו/או נזקים כספיים, נזק רפואי, מכל סוג, הנובעים משימוש בשירות או באתר או אי יכולת להשתמש בהם;

ג. גישה או שימוש בלתי מאושרים לחומרי צד שלישי, שרתים מאובטחים ו/או כל מידע אישי ו/או מידע פיננסי המאוחסן בהם;

ד. הפרעה או הפסקה של העברה אל האתר והשירות או מהם;

ה. באג, וירוס, סוס טרויאני וכיוצ"ב שיועברו אל או באמצעות האתר או השירות על ידי כל צד שלישי;

ו. איכות כל מידע או חומר אחר שהושגו על ידך באמצעות האתר;

ז. חומר שמפורסם, מוצג ו/או מוצע באמצעות האתר, שלמותו, דייקנותו ו/או מהימנותו; או

ח. טעות או השמטה בכל תוכן או בגין אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן שהועלה, נשלח בהודעה, הועבר או הפך זמין באופן אחר באמצעות האתר או השירות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Effectivate, בעלי המניות, הדירקטורים, נושאי המשרה, הסוכנים, הקבלנים, השותפים, היועצים ו/או העובדים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים, לרבות כל אובדן רווחים או אובדן נתונים, הנובעים מהשימוש שלך באתר או בשירות או בחומרים אחרים שאליהם נכנסת או קראת או הורדת באמצעות האתר או השירות, בין שעל בסיס אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין ש-Effectivate קיבלה הודעה על האפשרות של נזקים אלה ובין שלא. אתה מאשר מפורשות ש-Effectivate לא תהיה אחראית בגין כל הגשה של משתמש ו/או התנהלות משמיצה, פוגענית ו/או בלתי חוקית של כל צד שלישי שהוא, וכי הסיכון של פגיעה או נזק מידי ו/או הקשור לאמור לעיל חל עליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה, החבות המרבית של Effectivate בכל המקרים ובשל כל העילות תוגבל להחזר הכספי או לזיכוי הלקוח בגובה סכום דמי השימוש לשירות ששולמו בפועל בלבד, במשך 12 החודשים שקדמו לאירוע(ים) שיצר את החבות, אלא אם החוק מחייב אחרת.

15. שימוש במידע שניתן באמצעות השירות

כל המידע, לרבות ייעוץ, הדרכה, עלון מידע אלקטרוני והמלצות שניתן באמצעות השירות, לרבות תכניות האימון, הערכות-מצב (מבדקים), מענה לשאלות וכדומה, אינם מהווים, במישרין או בעקיפין, ייעוץ רפואי ו/או בריאותי, ואינם מהווים תחליף לאבחון מקצועי, ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ או שירות מקצועי אחר.

המידע שינתן במסגרת השירות והשירות עצמו אינם חליפיים, ואינם אמורים להוות תחליף לחוות דעת מקצועית לגבי בעיות רפואיות, נפשיות או בעיות אחרות, שתינתן ע"י מומחה המכיר את פרטי המקרה המסוים של כל לקוח. יש לפנות לרופא ו/או לכל מומחה אחר בכל שאלה שיש לך בנוגע לנושאי בריאות, לפני קבלת שירות ו/או שימוש בתכנית המוצעת באתר זה. אין דבר באתר זה המיועד לשמש כאבחנה רפואית, או כהמלצה לטיפול כלשהו. השימוש באתר זה נעשה תוך ידיעה והבנה, כי Effectivate או מי מספקי התוכן שלה אינם עוסקים במתן ייעוץ משפטי, רפואי או כל סוג אחר של ייעוץ. כל שימוש במידע או בתכני השירות הינו באחריות הבלעדית של הלקוח, והוא שנושא במלוא הסיכון בכל הקשור אליהם.

למרות העובדה ש- Effectivateוספקי התוכן שלה משתדלים לספק מידע מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, Effectivate ו/או ספקי התוכן שלה אינם יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע כאמור, והם אף אינם אחראים לכל נזק או אובדן שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.

16. חומרים של צדדים שלישיים; מנועי חיפוש

אתה עשוי להיות רשאי להיכנס, לבדוק, להציג או להשתמש בשירותים, במשאבים, בתכנים, במידע או בקישורים של צדדים שלישיים, לאתרים או למשאבים אחרים ("חומרי צדדים שלישיים") באמצעות האתר והשירות. חומרי הצדדים השלישיים אינם תחת שליטתה של Effectivateואתה מאשר כי הינך נוטל אחריות בלעדית ונוטל את כל הסיכונים הנובעים מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים כאמור. Effectivateלא תישא בשום חבות שתיגרם לך כתוצאה מכניסה, שימוש או הסתמכות על חומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר או השירות. אתה מאשר ומסכים ש-Effectivate:

א. אינה אחראית על זמינות, דיוק, שלמות, איכות ו/או חוקיות חומרי הצדדים השלישיים כאמור ו/או המוצרים ו/או השירותים הזמינים בחומרי הצדדים השלישיים כאמור;

ב. אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק, פגיעות או הפסדים כתוצאה מכניסתך או שימושך בחומרי הצדדים השלישיים כאמור; ו-

ג. אינה מציגה כל הבטחה להסיר את אפשרות הגישה לחומרי צדדים שלישיים באמצעות האתר או השירות. יכולתך להיכנס לקישור לחומרי צדדים שלישיים או לשירותי צדדים שלישיים אינה מצביעה על כל מתן חסות על ידי Effectivate לחומרי צדדים שלישיים או לשירותים של צדדים שלישיים כלשהם.

17. הודעות וניוזלטר

כתובת המייל ומספר הטלפון שתמסור לנו, ישמשו בין היתר כדי להציע לך שירותים שונים מעת לעת ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982, אלא אם תודיע ל-Effectivate על אי רצונך לקבל הודעות מסוג זה. בנוסף Effectivate רשאית לשלוח לך הודעות על שינויים בתנאים אלה או בנוגע לעניינים אחרים, לרבות הודעות הקשורות לשימוש בשירות ובאתר והודעות תפעוליות אחרות. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכל תקשורת אחרת ש- Effectivate שולחת כאמור לעיל עומדים בכל דרישה חוקית שהתכתובת כאמור תהיה בכתב. כל ההודעות הנשלחות אליך יהוו משלוח והודעה מספיקים ותקפים אליך, בין שנכנסת או קראת את ההודעה ובין שלא, וייחשבו כאילו נשלחו אליך, בין שהתקבלו על ידך בפועל ובין שלא.

18. כללי

על ידי שימוש בשירות או ביקור באתר, הינך מסכים כי כל חוקי מדינת ישראל, ללא קשר לכללי ברירת הדין וללא קשר למיקומך, ישלטו בתנאים אלה ובכל סכסוך מכל סוג שיעלה בינך לבין Effectivate. כל תביעה או סכסוך בינך לבין Effectivate שינבע במלואו או בחלקו משימושך באתר או בשירות, יוכרע באופן בלעדי על ידי בית משפט מוסמך הממוקם בתל אביב, ישראל, כשלבתי משפט אחרים לא תהיה סמכות, ואתה מסכים בזאת ומוותר על כל טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ופורום לא נאות ביחס למקום וסמכות השיפוט של בתי המשפט של תל אביב, ישראל. על אף כל חוק או חקיקה סותרים, אתה מסכים כי כל תביעה או עילת תביעה הנובעות או קשורות לשירותים תוגש על ידך תוך שנה אחת (1) לאחר התרחשות עילת התביעה, שאם לא כן תבוטל עילת התביעה לצמיתות.

אי אכיפה על ידי Effectivate של כל הוראה בתנאים אלה לא תהווה ויתור כל אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתנאים אלה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ושאר ההוראות בתנאים אלה יישארו במלוא התוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההבנה הבלעדית בין Effectivate לבינך בנוגע לתוכנם והם מחליפים את כל הצעות המחיר, ההסכמים, התכתובות או ההבנות, הקודמים או הנוכחיים, בין בכתב או בעל פה, הקשורים לתוכנם.

19. יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין האתר והשירות, אנא צור עמנו קשר ב: support@effectivate.org

20. חבר מביא חבר

א. משתמש המפנה לקוח לאפקטיבייט בעזרת "חבר מביא חבר" יהא רשאי לקבל הטבה רק במידה והחבר שקיבל את ההפנייה רכש מנוי שנתי (ושנתי בלבד) בתוך 30 יום מקבלת ההמלצה.
ב. ההטבה תינתן אך ורק ללקוחות ששלחו הפנייה דרך עמוד "חבר מביא חבר" בפלטפורמה של אפקטיבייט.
ג. המתנה שתינתן ללקוח הממליץ הינה בחירה בין 2 אופציות, הנתונות לבחירת הלקוח: חודש חינם במערכת או 100 מטבעות. לאחר שהלקוח בחר בהטבה לא ניתן להחליף אותה.
ד. תקופת המבצע: מיום 1.10.23 בשעה 8:00 ועד 1.10.24 בשעה 20:00

עודכן ב- 17 במרץ 2024

סקרנים לגבי
הפיתרון שלנו?

צרו עמנו קשר, וכבר היום תעשו את הצעד הראשון לחיזוק יכולות הזיכרון!

כיצד שומרים על תפקוד המוח

נשמח לשתף אותך במאמרים וטיפים חשובים אודות חיזוק ושימור יכולות הקוגניטיבית

דילוג לתוכן